Mua, bán nợ là việc bên bán nợ chuyển một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và bên mua nợ thanh toán cho bên bán nợ. Điều kiện, thủ tục thành lập công ty mua bán nợ / đòi nợ như thế nào? Hãy cùng ketoanvina.vn tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây.

Mua bán nợ / đòi nợ là gì?

Mua, bán nợ là việc bên bán nợ chuyển một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và bên mua nợ thanh toán cho bên bán nợ.

Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là việc thực hiện liên tục một hoặc một số hoạt động liên quan đến việc mua bán nợ nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm: Mua nợ, bán nợ, môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ và dịch vụ hoán đổi nợ.

Điều kiện chung khi thành lập công ty mua bán nợ / đòi nợ

Tổ chức (không phải doanh nghiệp), cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải đăng ký dịch vụ mua bán nợ theo quy định của pháp luật.

Đáp ứng quy chế nội bộ của công ty: Tại thời điểm bắt đầu kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức và quy chế nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ. mua bán nợ do cơ quan có thẩm quyền của doanh nghiệp quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp.

Bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đáp ứng các yêu cầu đối với người quản lý doanh nghiệp như sau:

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn sẽ đảm nhận;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học (trở lên) thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận;
 • Là cán bộ quản lý hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ;
 • Người đã làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: Không phải là người quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 03 năm liên tục trước đó.

Doanh nghiệp phải đáp ứng các quy định về vốn điều lệ và vốn đầu tư tối thiểu tương ứng:

 • Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, mua bán nợ, dịch vụ tư vấn mua bán nợ có vốn điều lệ và vốn đầu tư tối thiểu là 5 tỷ đồng Việt Nam; Đối với doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ có vốn điều lệ và vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng Việt Nam; Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn mua bán nợ, vốn điều lệ và vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động thì mức vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư tối thiểu là mức vốn điều lệ hoặc mức vốn đầu tư tối thiểu cao nhất trong số các hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện.
 • Quy định về đáp ứng điều kiện về vốn: Tại mọi thời điểm mua bán nợ, vốn điều lệ / vốn đầu tư thực góp ghi trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định số 69/2016 / NĐ-CP tương ứng với từng loại dịch vụ mua bán nợ.

Điều kiện cụ thể khi thành lập công ty mua bán nợ / đòi nợ

Điều kiện đối với doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ

Điều kiện chung đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Đối với doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ có vốn điều lệ và vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng

Khoản nợ được giao dịch phải có đủ các yếu tố sau:

 • Không có văn bản thỏa thuận về việc không mua, bán nợ;
 • Không dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua bán nợ, trừ trường hợp được bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán nợ;
 • Bên mua nợ, bên mắc nợ không phải là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Việc mua bán nợ phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mua bán nợ, trong đó quy định cụ thể các quyền. và nghĩa vụ của bên mua nợ và bên bán nợ.

Doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ không được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng cấp tín dụng để mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó hoặc nhận bảo lãnh của khách hàng vay. tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng khác cấp tín dụng nhằm mục đích cho khách hàng vay mua vốn tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bên mua nợ, bên bán nợ, bên mắc nợ và các bên có liên quan khác phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối trong trường hợp mua, bán nợ hình thành quan hệ vay, đi vay nước ngoài. và sử dụng ngoại hối trong mua bán nợ.

Điều kiện đối với doanh nghiệp thành lập công ty mua bán nợ / đòi nợ

Điều kiện chung đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Có vốn điều lệ và vốn đầu tư tối thiểu là 5 tỷ đồng.

Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ

Điều kiện chung đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Có vốn điều lệ và vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng Việt Nam.

Đã kinh doanh dịch vụ mua bán nợ từ 01 năm trở lên và doanh thu kinh doanh dịch vụ mua bán nợ của năm liền kề trước năm kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch tối thiểu là 500 tỷ đồng.

Có ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc ít nhất 02 nhân viên có thẻ thẩm định viên về giá theo quy định của pháp luật.

Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch nợ, tối thiểu bao gồm:

 • Quy trình, thủ tục, trách nhiệm của các thành viên tham gia sàn giao dịch nợ và quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp sàn giao dịch nợ
 • Điều kiện để các khoản nợ dự kiến ​​được niêm yết trên sàn giao dịch;
 • Tổ chức quản lý và giám sát các giao dịch, bao gồm các quy định về cung cấp và lưu trữ thông tin về các khoản nợ dự kiến ​​niêm yết trên sàn giao dịch;
 • Thời điểm và phương thức xác lập, hủy bỏ giao dịch;
 • Phương thức thanh toán và các điều khoản đảm bảo thanh toán cho các bên;

Xử lý tranh chấp.

 • Có cơ sở vật chất, vật chất, kỹ thuật phù hợp và hệ thống công nghệ thông tin để tiếp nhận, cập nhật và cung cấp thông tin về hoạt động mua bán nợ giữa các thành viên tham gia sàn giao dịch.
 • Phải thực hiện kiểm toán độc lập hàng năm theo quy định của pháp luật.

Quy trình thành lập công ty mua bán nợ / đòi nợ

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mua bán nợ

Thủ tục để Thành lập công ty mua bán nợ Bao gồm các tài liệu cơ bản sau:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép đăng ký doanh nghiệp và thành lập công ty mua bán nợ của Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Danh sách cổ đông hoặc thành viên của công ty.
 • Điều lệ của công ty mua bán nợ.
 • Nếu là cá nhân thì cần có Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu, Căn cước công dân (bản sao). Nếu là tổ chức thì cần bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập hoặc các giấy tờ tương đương.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Thời gian làm việc: 03 – 05 ngày lấy giấy phép thành lập công ty mua bán nợ.

Bước 3: Công bố thông tin đăng ký thành lập công ty mua bán nợ

Thời hạn quy định để doanh nghiệp công bố nội dung đăng ký thông tin công ty là 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập. Cụ thể, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải nộp lệ phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm: Ngành, nghề kinh doanh; Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Không thực hiện đúng quy định về nội dung và thời hạn, tùy theo mức độ vi phạm mà doanh nghiệp mua bán nợ sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Bước 4: Khắc dấu công ty

 • Khắc dấu là việc doanh nghiệp phải làm sau khi có mã số thuế. Số lượng và hình thức con dấu sẽ do doanh nghiệp quyết định, tuy nhiên cần đảm bảo đầy đủ thông tin công ty như tên và mã số doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp đăng tải mẫu con dấu công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia.

Bước 5: Đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty và báo cáo số tài khoản với Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Để có thể thực hiện các giao dịch tài chính, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện của công ty mua bán nợ phải mang theo chứng minh nhân dân, con dấu và giấy phép đăng ký kinh doanh để mở tài khoản ngân hàng cho công ty.
 • Sau khi có số tài khoản, doanh nghiệp làm thủ tục báo cáo số tài khoản với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Bước 6: Tiến hành kê khai và nộp thuế

Doanh nghiệp kê khai và nộp tờ khai thuế theo quy định sau khi thành lập công ty.

Doanh nghiệp cần nộp đủ thuế sau khi mở công ty mua bán nợ. Các loại thuế cụ thể bao gồm:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi kết thúc năm tài chính.
 • Thuế giá trị gia tăng nộp theo quý do doanh nghiệp báo cáo.
 • Thuế Môn bài, công ty mua bán nợ phải nộp thuế Môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 7: Góp vốn vào công ty mua bán nợ

 • Thời hạn cụ thể để các thành viên công ty góp vốn vào công ty mua bán nợ là không quá 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh. Trong thời hạn này, doanh nghiệp phải góp đúng và đủ số vốn đã cam kết. Tài sản góp vốn có thể là tiền hoặc tài sản có giá trị theo biểu quyết thông thường của các thành viên công ty.
 • Mỗi thành viên sẽ chịu trách nhiệm về số vốn mình góp vào công ty mua bán nợ nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Nếu thành viên không góp đủ số vốn như đã cam kết thì thành viên đó sẽ bị tước quyền góp vốn vào doanh nghiệp.

Lời kết

Sau khi đọc bài viết này, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về điều kiện, thủ tục thành lập công ty mua bán nợ / đòi nợ. Hãy liên hệ với ketoanvina.vn theo thông tin bên dưới bài viết này. Các luật sư của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời