Trang web này chứa thông tin chung dựa trên luật pháp Việt Nam. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nó không cấu thành lời khuyên pháp lý hoặc thương mại, cũng như không nhằm mục đích tạo mối quan hệ luật sư-khách hàng. Nó cũng không nhằm cung cấp một tuyên bố toàn diện hoặc chi tiết về luật.

Kế Toán Vina không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin trong trang web này. Bạn không nên hành động hoặc từ chối hành động, dựa trên bất kỳ thông tin nào được đăng trên trang web của chúng tôi mà bạn nên luôn tìm kiếm lời khuyên pháp lý cụ thể và chuyên nghiệp khác.

Bạn không thể liên kết đến trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi trước bằng cách sử dụng địa chỉ email được nêu dưới đây.

Nếu bạn yêu cầu tư vấn pháp lý, thêm thông tin chi tiết hoặc muốn được đưa vào danh sách gửi thư của chúng tôi để cập nhật pháp lý liên quan đến bất kỳ lĩnh vực pháp luật nào có trong trang web này, vui lòng gửi e-mail tới hungphat247@gmail.com.