Hiện nay, với cơ chế mở cửa thị trường, số lượng doanh nghiệp được thành lập ngày càng nhiều, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong quá trình hoạt động kinh doanh sẽ có những thay đổi.  Vậy thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết của ketoanvina.vn để hiểu thêm về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp số 60/2005 / QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Nghị định số 102/2010 / NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Nghị định số 43/2010 / NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Nghị định số 05/2013 / NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010 / NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp ;

Thông tư số 01/2013 / TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Thông tư số 176/2012 / TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về phí và lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là ai?

Điều 12 quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có những vấn đề cần lưu ý sau đây:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, có quyền và nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền khác và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có các trách nhiệm sau đây. Nếu gây thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ này thì phải chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi đó:
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp biết người đại diện và người có liên quan của họ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về hoạt động kinh doanh, các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ hoặc số vốn đã góp vào công ty.

Tại khoản 2 Điều 78 Luật Doanh nghiệp,Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, nếu Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật. luật Công ty. Như vậy, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác về việc bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của công ty thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty đối với công ty. với mô hình công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác thì Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên

Quy định về thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau:

 • Chủ tịch công ty – Giám đốc hoặc Tổng giám đốc – Kiểm soát viên;
 • Hội đồng thành viên – Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Trừ trường hợp pháp luật hoặc Điều lệ công ty có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm kỳ không quá 5 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Theo quy định tại Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước làm chủ sở hữu quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này phải thành lập Hội đồng quản trị. điều khiển; các trường hợp khác do công ty quyết định.

Quy định về thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

Điều kiện thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của công ty

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Không bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
 • Chỉ cung cấp 01 bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và doanh nghiệp;
 • Không phải là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, công an nhân dân trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp. hoặc quản lý tại một doanh nghiệp nhà nước;
 • Người đại diện không nhất thiết phải là thành viên góp vốn tại Công ty.

Điều kiện thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

Tại sao phải thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên ?

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh khi có sự thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, pháp luật quy định xử phạt khi doanh nghiệp không thông báo khi có sự thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 90 ngày.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 91 ngày trở lên.

Tại sao phải thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên ?

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm các tài liệu sau:

 • Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Trường hợp thuê người đại diện theo pháp luật, công ty cần cung cấp:
 • Quyết định cử người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Hợp đồng lao động;
 • Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu cho tổ chức, cá nhân làm thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Số lượng: 02 bộ, trong đó 01 bộ nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, 01 bộ lưu tại công ty

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

Nội dung thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm các nội dung sau:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế / số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu công ty chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP), chức danh, địa chỉ thường trú của người đại diện hiện tại của công ty và của người được bổ sung hoặc thay thế với tư cách là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu là cá nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. giới hạn cho một thành viên có chủ sở hữu là một tổ chức.
 • Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đang bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được mình hoặc từ chối ký thông báo. của công ty phải có đầy đủ họ tên, chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng thành viên, cùng với đó, chủ sở hữu công ty cũng tham dự và biểu quyết đồng ý việc thay đổi. thay đổi người đại diện của công ty.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm các thủ tục sau:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

Chuẩn bị tất cả các tài liệu nêu trên

Bước 2: Hồ sơ sau khi hoàn thiện sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo kết quả về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

Một số lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp phải lưu ý những vấn đề sau:

 • Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần lưu ý đăng ký lại thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng, vì thông tin của người đại diện theo pháp luật cũ vẫn còn trên hệ thống của ngân hàng.
 • Đối với doanh nghiệp có giấy phép sau khi thành lập như giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự thì phải làm thủ tục đổi các giấy phép này. Điều này là do giấy phép chứa thông tin về người đại diện theo pháp luật cũ.
 • Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật gắn với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới cần lưu ý thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng.
 • Phải thông báo cho khách hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm vì không thể biết kịp thời việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của đối tác.

Một số lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

Một số trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên phổ biến

Đối với công ty TNHH 1 TV có người đại diện và chủ sở hữu là người

Giả sử A là người đại diện theo pháp luật và là chủ sở hữu của công ty TNHH XYZ.

– Trường hợp 1: Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật cho B nhưng chủ sở hữu vẫn là A.

Điều này xảy ra khi công ty TNHH một thành viên XYZ do A thành lập bằng vốn và thuê B làm đại diện theo pháp luật và giám đốc công ty.

– Trường hợp 2: Công ty thay đổi chủ sở hữu, đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật thành B.

Như vậy, công ty TNHH một thành viên XYZ sẽ chuyển nhượng toàn bộ số vốn đã cam kết trong điều lệ công ty cho B. Lúc này, B sẽ là người thừa kế quyền và nghĩa vụ với tư cách là chủ sở hữu. quyền sở hữu cũng như người đại diện theo pháp luật của công ty tại thời điểm hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp. Đây là kết quả của việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên XYZ của A được bán cho B.

– Trường hợp 3: Công ty thay đổi B làm chủ sở hữu nhưng vẫn giữ chức danh A đại diện theo pháp luật.

B sẽ kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của A (kể từ thời điểm hoàn thành việc chuyển nhượng vốn góp). Việc chuyển nhượng này sẽ được lập thành hợp đồng với sự chứng kiến ​​của người đại diện theo pháp luật.

Đối với công ty TNHH thì chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật là 2 người khác nhau

Giả sử, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên XYZ có chủ sở hữu là A và người đại diện theo pháp luật là B. Trong trường hợp này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên XYZ muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật cho người khác C. Điều này đồng nghĩa với việc người đại diện theo pháp luật sẽ được chuyển từ B thành C và A vẫn là chủ sở hữu công ty.

Một số trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên phổ biến

Dịch vụ tại ketoanvina.vn

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Luật TNHH 1 thành viên Hùng Sơn bao gồm các nội dung sau:

 • Tư vấn điều kiện người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 • Tư vấn chức danh người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của Công ty;
 • Thay mặt khách hàng soạn thảo văn bản thay đổi người đại diện Công ty;
 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện cho đến khi có kết quả và bàn giao cho khách hàng;

Lời kết

Trên đây là toàn bộ thông tin của Công ty ketoanvina.vn về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên . Mọi thắc mắc cần được giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline ketoanvina.vn để được các chuyên gia tư vấn giải đáp nhanh và chính xác nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi bài viết. Trân trọng!

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (10 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời