Thay đổi thành viên công ty TNHH là thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cho nên hồ sơ, thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông công ty tnhh 1 thành viên là gì? Bài viết dưới đây của ketoanvina.vn sẽ làm rõ những vấn đề trên.

Điều kiện thay đổi thành viên/cổ đông công ty tnhh 1 thành viên

Việc thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định tại Điều 53 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP như sau:

Điều 53. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho cá nhân, tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Công ty có trụ sở chính. Ứng dụng bao gồm các tài liệu sau:
a) Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
b) Bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với trường hợp bên nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức, bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền đối với trường hợp bên nhận chuyển nhượng là một tổ chức.
Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Bản sao Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung của công ty;
d) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp;
đ) Văn bản chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện văn bản chấp thuận của Cơ quan đăng ký đầu tư. thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật đầu tư.
2. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thì hồ sơ đăng ký thay đổi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này. Khoản 1 Điều này thay thế hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ hoàn công việc chuyển nhượng bằng quyết định thay đổi chủ sở hữu công ty của cấp có thẩm quyền.
3. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì người thừa kế nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở. chủ yếu. Ứng dụng bao gồm các tài liệu sau:
a) Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
b) Bản sao Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung của công ty;
c) Bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người thừa kế là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức, bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân. Bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người thừa kế là tổ chức.
Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
d) Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế.
4. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó có hợp đồng chuyển nhượng hoặc các tài liệu chứng minh. việc chuyển nhượng hoàn tất được thay thế bằng hợp đồng tặng cho phần vốn góp.
5. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó, vốn hợp đồng chuyển nhượng hoặc tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp được thay thế bằng nghị quyết, quyết định chia công ty, nghị quyết, quyết định tách công ty, các tài liệu quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định này và các giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 61 Nghị định này. Nghị quyết, quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty phải thể hiện nội dung chuyển toàn bộ phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty mới.
6. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Các trường hợp thay đổi thành viên/cổ đông công ty tnhh 1 thành viên

Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho cá nhân

Thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên theo quyết định của cấp có thẩm quyền

Thay đổi chủ sở hữu do thừa kế

Thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bằng cách tặng cho toàn bộ vốn góp

Thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty

Quy định pháp luật về thay đổi thành viên/cổ đông công ty tnhh 1 thành viên

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 75 và khoản 1 Điều 77 Luật Doanh nghiệp 2014, chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Vốn được phéphoặc kết nạp thành viên mới, công ty phải thực hiện các thủ tục sau đây:

 • Tổ chức hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Nhìn chung, Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) vẫn giữ nguyên quy định này, nhưng thay vào đó là quy định chi tiết “Tổ chức lại hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn trở lên hoặc công ty cổ phần” thì khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2020 “Công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh” quy định theo hướng mở rộng thêm nhiều loại hình doanh nghiệp.

Quy định pháp luật về thay đổi thành viên/cổ đông công ty tnhh 1 thành viên

Thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông công ty tnhh 1 thành viên

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký trong trường hợp công ty chuyển nhượng / thay đổi cơ cấu tổ chức dẫn đến thay đổi chủ sở hữu của công ty.

Thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông công ty tnhh 1 thành viên

Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho vốn điều lệ, kết nạp thành viên mới

Trong trường hợp này, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Những lưu ý khi thay đổi thành viên/cổ đông công ty tnhh 1 thành viên

Tùy từng trường hợp thay đổi thành viên mà nội dung thông báo thay đổi thành viên sẽ có những nội dung khác nhau. Hướng dẫn cách viết từng loại thông báo cụ thể, mời bạn đọc tham khảo:

Trong trường hợp thành viên được thay đổi là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chúng ta phải thực hiện song song hai thủ tục: Thay đổi thành viên và Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Dựa theo Điều 43 Nghị định 78/2015 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018 / NĐ-CP thì hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

 • Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản kỳ họp HĐND thành phố về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

Những lưu ý khi thay đổi thành viên/cổ đông công ty tnhh 1 thành viên

Công việc mà ketoanvina.vn sẽ làm

Tư vấn pháp luật về thủ tục và hồ sơ thực hiện

 • Tư vấn pháp luật về các thủ tục, hồ sơ đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Tư vấn pháp lý về mô hình, cơ cấu tổ chức; Phương thức vận hành và quản lý; Tư vấn pháp luật về quyền và nghĩa vụ của thành viên / cổ đông; Tỷ lệ và phương thức góp vốn; Phương án phân chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh ;. ..);
 • Tư vấn về điều kiện kinh doanh đối với một số ngành nghề;

Soạn thảo đơn đặt hàng và biểu mẫu cho khách hàng

 • Soạn thảo các mẫu đơn, mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp
 • Lập các tờ khai thuế, ..
 • Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập và đại diện khách hàng hoàn thành các thủ tục hồ sơ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tư vấn thay đổi / bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi / thêm thành viên góp vốn …

Được ủy quyền làm việc với các cơ quan chức năng

 • Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn và thay mặt khách hàng kê khai các loại thuế cần nộp sau khi thành lập doanh nghiệp

Lời kết

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về hồ sơ, thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông công ty tnhh 1 thành viên. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến những điều trên hoặc liên quan đến thủ tục đổi thành viên công ty xin vui lòng liên hệ hotline ketoanvina.vn để được tư vấn chi tiết hơn.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (5 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời