Tư vấn thiết kế xây dựng là hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng với các phương án kiến ​​trúc, kết cấu và công nghệ khác nhau. Đây cũng là một trong những ngành nghề kinh tế được nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn, mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Để có một pháp nhân hoạt động đúng pháp luật, bài viết dưới đây ketoanvina.vn cung cấp điều kiện, thủ tục thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng cho bạn có thể hiểu rõ hơn trong quá trình thành lập công ty.

Cơ sở pháp lý

Điều 154, 158 Luật Xây dựng năm 2014;

Điều 48 Nghị định số 59/2015 / NĐ-CP (được thay thế tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 100/2018 / NĐ-CP);

Điều 61 Nghị định số 59/2015 / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 28 Điều 1 Nghị định số 100/2018 / NĐ-CP).

Thiết kế xây dựng là gì?

Thiết kế xây dựng là sự triển khai sáng tạo các công trình xây dựng dựa trên một mục đích cụ thể nào đó. Thiết kế xây dựng làm cho các ý tưởng, ước muốn trở thành thực tiễn và hấp dẫn người dùng hoặc khách hàng từ đó góp phần tạo nên một kiến trúc đẹp

Thiết kế xây dựng là gì?

Thiết kế xây dựng gồm thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công trong giai đoạn thực hiện dự án và các bước thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế

Điều kiện thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng

Để hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Cá nhân hành nghề giám sát xây dựng, định giá xây dựng phải có các điều kiện sau đây:

 • Có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực phù hợp với nội dung hành nghề;
 • Có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc thực hiện.

Điều kiện chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế đối với từng hạng mục

Căn cứ Khoản 28 Điều 1 Nghị định số 100/2018 / NĐ-CP. Tổ chức tham gia hoạt động thiết kế xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau đây tương ứng với các hạng năng lực:

a) Loại I:

Cá nhân giữ chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng hoặc chủ nhiệm bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

Đã thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình cấp I trở lên hoặc 02 công trình cấp II trở lên cùng loại.

b) Hạng II:

Cá nhân giữ chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng hoặc chủ nhiệm bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

Đã thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình cùng loại từ cấp III trở lên.

c) Hạng III:

Cá nhân giữ chức danh chủ trì thiết kế xây dựng hoặc chủ nhiệm bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề hạng III trở lên phù hợp với chuyên ngành đảm nhận;

Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Phạm vi hoạt động:

Hạng I: Có năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại.

Hạng II: Được phép thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình cùng loại từ cấp II trở xuống.

Hạng III: Được phép thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình cùng loại từ cấp III trở xuống. ”

Điều kiện thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng

Điều kiện tham gia hoạt động thiết kế xây dựng

Căn cứ Khoản 3, Điều 16, Thông tư 17/2016 / TT-BXD, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề xem xét, đánh giá năng lực thực tế đối với các lĩnh vực sau: quyết định như sau:

Thiết kế kiến ​​trúc công trình

Cá nhân có trình độ chuyên môn được đào tạo về kiến ​​trúc khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế thì tham gia hoặc phụ trách thiết kế; chủ trì thẩm định; thẩm tra thiết kế kiến ​​trúc công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định 59 / CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến ​​trúc công trình.

Thiết kế kết cấu công trình

Các cá nhân có năng lực được đào tạo về lĩnh vực xây dựng, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế sẽ tham gia; Chủ tịch; Chủ trì, thẩm tra thiết kế đối với loại công trình quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định 59 / CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình.

Thiết kế hệ thống kỹ thuật công trình

Đối với cá nhân có năng lực được đào tạo các chuyên ngành khác liên quan đến thiết kế hệ thống kỹ thuật công trình như điện – cơ điện, cấp – thoát nước, thông gió – cấp thoát nước, mạng thông tin – truyền thông, phòng chống cháy nổ trong công trình xây dựng: nội dung giấy phép hành nghề phải phù hợp với lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo, căn cứ vào thời gian và kinh nghiệm thực tế mà cá nhân đó đã tham gia thiết kế thực hiện.

Điều kiện tham gia hoạt động thiết kế xây dựng

Điều kiện năng lực của các cá nhân qua các hạng

Căn cứ Điều 59, Nghị định 59/2015, cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng qua các hạng sau:

Hạng I

a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

b) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức hoạt động khảo sát xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

c) Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm A; 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình nhóm B hoặc 2 (hai) công trình cấp II trở lên cùng loại khảo sát.

Hạng II

a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

b) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức hoạt động khảo sát xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

c) Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm B; 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình nhóm C hoặc 2 (hai) công trình cấp III trở lên cùng loại khảo sát.

Hạng III

a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

b) Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức hoạt động khảo sát xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

Phạm vi hoạt động:

Hạng I: Thực hiện khảo sát xây dựng tất cả các dự án, cấp công trình cùng loại;

Hạng II: Thực hiện khảo sát xây dựng đối với công trình đến nhóm B, công trình đến cấp II cùng loại;

Hạng III: Thực hiện khảo sát xây dựng đối với công trình đến nhóm C, công trình đến cấp III cùng loại.

Điều kiện năng lực của các cá nhân qua các hạng

Một số mã ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng

Điểm khác biệt trong khi thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng là lựa chọn ngành nghề. Ngành, nghề kinh doanh của công ty bao gồm:

 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Mã mục 7410);
 • Hoạt động kiến ​​trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Mã số 7110).

Cũng liên quan đến hoạt động xây dựng, bạn có thể lựa chọn các ngành nghề như:

 • Xây dựng nhà để ở (Mã số 4101);
 • Xây dựng nhà ở không phải để ở (Mã số 4102);
 • Xây dựng công trình đường sắt (mã 4211);
 • Xây dựng công trình đường bộ (mã 4212);
 • Xây dựng công trình điện (mã 4221);
 • Xây dựng công trình cấp thoát nước (Mã số 4222);
 • Xây dựng công trình viễn thông và thông tin liên lạc (Mã 4223);
 • Xây dựng công trình công cộng khác (Mã số 4229);
 • Xây dựng công trình thủy (Mã 4291);
 • Xây dựng công trình mỏ (mã ngành 4292);
 • Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (mã ngành 4293);
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã 4299);
 • Phá dỡ (Mã 4311);
 • Chuẩn bị mặt bằng (Mã mục 4312);
 • Lắp đặt hệ thống điện (Mã 4321);
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Mã 4322);
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Mã 4329);
 • Hoàn thiện công trình xây dựng (Mã số 4330);
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Mã ngành 4390).

Một số mã ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng

Hồ sơ thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng

Việc thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng cũng được thực hiện theo thủ tục thành lập doanh nghiệp chung. Hồ sơ bạn cần chuẩn bị bao gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký kinh doanh.
 • Quy định công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập / Danh sách thành viên (Danh sách này áp dụng đối với công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên trở lên).
 • Bản sao chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu) của thành viên công ty.
 • Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty là tổ chức.

Hồ sơ thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng

Thủ tục thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng

Thủ tục thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty tư vấn thiết kế kiến ​​trúc đặt trụ sở chính.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ với đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật, bạn cần tiến hành nộp hồ sơ điện tử có chữ ký số cá nhân hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nhận kết quả.

Nhận thông báo về việc thành lập công ty kiến ​​trúc từ Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, mọi người sẽ chỉnh sửa hồ sơ theo nội dung thông báo.

Thủ tục thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng

Bước 4: Khắc dấu doanh nghiệp.

Con dấu pháp nhân do tổ chức khắc dấu làm ra, con dấu doanh nghiệp phải đáp ứng các nội dung sau: Tên doanh nghiệp, mã số thuế.

Bước 5: Treo biển công ty tại trụ sở chính.

Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản ngân hàng cho sở kế hoạch đầu tư.

Bước 7: Doanh nghiệp đăng ký chữ ký số để kê khai thuế qua mạng.

Bước 8: Nộp thuế môn bài qua tài khoản ngân hàng và chữ ký số.

Lời kết

Trên đây là những thông tin chúng tôi cung cấp cho bạn khi thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với ketoanvina.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (7 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời