Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư 121/2020 / TT-BTC, công ty chứng khoán được giải thích là doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện một số nghiệp vụ theo quy định của Luật Chứng khoán. Chứng khoán 2019. Theo đó, công ty chứng khoán sẽ cần đáp ứng các điều kiện cụ thể để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán. Bài viết dưới đây của ketoanvina.vn là nội dung trình bày về điều kiện, thủ tục thành lập công ty chứng khoáng

Căn cứ pháp lý

Luật Chứng khoán 2019;

Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Nghị định số 155/2020 / NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Thông tư số 121/2020 / TT-BTC Quy chế hoạt động của công ty chứng khoán;

Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán

Theo quy định tại Điều 72 Luật Chứng khoán 2019, công ty chứng khoán có quyền được cấp giấy phép một số hoạt động sau đây:

 • Môi giới chứng khoán.
 • Giao dịch chứng khoán.
 • Bảo lãnh chứng khoán.
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán được áp dụng chung cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

Điều kiện về vốn

Theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, vốn điều lệ của công ty chứng khoán phải được góp bằng Đồng Việt Nam. Vốn điều lệ tối thiểu được quy định như sau:

 • Đối với môi giới chứng khoán: tối thiểu 25 tỷ đồng Việt Nam;
 • Đối với kinh doanh chứng khoán: tối thiểu 50 tỷ đồng Việt Nam;
 • Đối với bảo lãnh phát hành chứng khoán: tối thiểu 165 tỷ đồng Việt Nam;
 • Đối với hoạt động kinh doanh tư vấn đầu tư chứng khoán: tối thiểu 10 tỷ đồng Việt Nam;

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp xin cấp giấy phép cho nhiều hoạt động kinh doanh thì vốn điều lệ tối thiểu là tổng số vốn tương ứng với từng hoạt động theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn

Trường hợp cổ đông, thành viên góp vốn của công ty chứng khoán là cá nhân thì không thuộc một trong các trường hợp không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam quy định tại Điều 2 của Luật này. 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Trường hợp cổ đông, thành viên góp vốn của công ty chứng khoán là tổ chức thì theo quy định của pháp luật phải có tư cách pháp nhân và đang hoạt động hợp pháp. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải có lãi trong 2 năm liên tục trước năm đề nghị cấp phép theo báo cáo tài chính (đã được kiểm toán nghiệm thu;).

Ngoài ra, trường hợp cổ đông, thành viên góp vốn của công ty chứng khoán sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên thì người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn (nếu có) không được sở hữu trên 05% vốn điều lệ của 01 người khác. công ty chứng khoán.

Trường hợp cổ đông, thành viên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài:

 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân thì cá nhân đó là người có liên quan (nếu có) và chỉ được sở hữu tối đa 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán.
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng khoán 2019 thì tổ chức và người có liên quan (nếu có) được sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty. cổ phần.
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức nhưng không đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng khoán 2019 thì tổ chức và người có liên quan (nếu có) được sở hữu tối đa 49% vốn điều lệ của công ty. Công ty chứng khoán.

Điều kiện về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn

Doanh nghiệp yêu cầu thành lập công ty chứng khoán phải có ít nhất 02 cổ đông sáng lập và thành viên góp vốn là tổ chức. Trường hợp công ty chứng khoán lựa chọn loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì chủ sở hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại, tổ chức nước ngoài có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này. 2 Điều 77 Luật Chứng khoán 2019.

Ngoài ra, tổng tỷ lệ góp vốn của các tổ chức trong công ty chứng khoán tối thiểu phải đạt 65% vốn điều lệ. Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại phải sở hữu ít nhất 30% vốn điều lệ.

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

Điều kiện về cơ sở vật chất

Công ty chứng khoán cần có trụ sở chính đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn theo quy định của pháp luật.

Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị và hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ của hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Điều kiện về nhân sự

Công ty chứng khoán khi thành lập cần có thành phần nhân sự cơ bản gồm: Tổng giám đốc (Giám đốc); Có ít nhất 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán mà Công ty yêu cầu và ít nhất 01 cán bộ kiểm soát tuân thủ.

Đối với chức danh Tổng giám đốc cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Cá nhân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang phải chấp hành hình phạt tù, cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật.
 • Ngoài ra, không thuộc trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ thành lập công ty chứng khoán.
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính / chứng khoán / ngân hàng / bảo hiểm hoặc tại các bộ phận như tài chính / kế toán / đầu tư tại các doanh nghiệp khác.

Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

 • Trường hợp thành lập công ty chứng khoán bao gồm cả chức danh Phó Tổng giám đốc. thống đốc (Phó Giám đốc), ngoài việc cần có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với ngành nghề phụ trách, cá nhân cần đáp ứng một số yêu cầu tương tự như đối với Giám đốc, cụ thể như sau:

Cá nhân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang phải chấp hành hình phạt tù, cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật; Không thuộc trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ thành lập công ty chứng khoán.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính / chứng khoán / ngân hàng / bảo hiểm hoặc tại các bộ phận như tài chính / kế toán / đầu tư tại các doanh nghiệp khác.

Dự thảo Điều lệ Công ty Chứng khoán

Điều lệ công ty chứng khoán phải phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp 2020.

Sau khi được cấp Giấy phép thành lập và kinh doanh chứng khoán, phải công bố toàn bộ Điều lệ trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty chứng khoán.

Ghi chú: Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 85 Luật Chứng khoán 2019, công ty chứng khoán bắt buộc phải duy trì và tuân thủ các điều kiện về vốn; các cổ đông, thành viên góp vốn; cơ sở vật chất và nhân sự trong quá trình hoạt động.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty chứng khoán

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty đầu tư chứng khoán là thủ tục quan trọng cần chuẩn bị. Hồ sơ này gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp (thành lập công ty đầu tư chứng khoán).
 • Doanh nghiệp đầu tư chứng khoán các cổ đông và thành viên sở hữu cổ phần và sẽ góp vốn vào công ty đầu tư chứng khoán.
 • Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân bản sao có công chứng đối với cá nhân và giấy đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập… đối với tổ chức.
 • Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán

Doanh nghiệp mang hồ sơ lên nộp cho Phòng Đk kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và đầu tư.

Thông thường, Sở Kế Hoạch và đầu tư sẽ xem xét và tiến hành cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp sau 3 – 6 ngày nếu hồ sơ đảm bảo hợp lệ.

Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho ketoanvina.vn soạn thảo và nộp hồ sơ thành lập công ty thay doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty chứng khoán

Những thủ tục cần chuẩn bị khi thành lập công ty chứng khoán

Chuẩn bị người đại diện cho của công ty

Doanh nghiệp phải chuẩn bị chọn một người phù hợp để làm người đại diện theo pháp luật cho công ty. Đây là người có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Do đó, cần chọn người có đủ năng lực, kinh nghiệm.

Người đại diện của công ty đầu tư chứng khoán có thể là giám đốc, chủ tịch, người quản lý… Tuy nhiên phải đảm bảo là người đảm nhận vai trò này cần tuần tuân thủ tốt những quy định chung về người đại diện.

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Chuẩn bị địa chỉ công ty đầu tư chứng khoán

Công ty đầu tư chứng khoán cần có địa chỉ hoạt động kinh doanh thì mới được phép đăng ký kinh doanh. Địa chỉ của công ty có thể đặt ở nhà riêng có địa chỉ rõ ràng, cụ thể, bạn có thể tận dụng nhà của người thân, bạn bè.

Tuy nhiên, không được đặt công ty ở khu chung cư hay tập thể phục vụ mục đích để ở. Địa chỉ công ty phải nằm trong lãnh thổ Việt Nam và cấm sử dụng địa chỉ giả.

Chuẩn bị loại hình doanh nghiệp chứng khoán

Hiện nay, để có thể thuận lợi kinh doanh, doanh nghiệp cần chọn loại hình công ty phù hợp với phương thức hoạt động cũng điều kiện phát triển của công ty mình. Ví dụ ít thành viên thì nên chọn công ty trách nhiệm hữu hạn, còn số thành viên vượt quá 50 người thì nên chọn công ty cổ phần, tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có thể chọn loại hình công ty tư nhân hay công ty hợp danh để làm loại hình cho công ty đầu tư chứng khoán của mình.

Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu điểm riêng, doanh nghiệp hãy căn cứ vào mong muốn, điều kiện kinh doanh của công ty mình và chọn loại hình phù hợp nhất.

Những thủ tục cần chuẩn bị khi thành lập công ty chứng khoán

Chuẩn bị tên công ty chứng khoán hợp lệ

Tên riêng doanh nghiệp có thể viết tắt hoặc sử dụng tên tiếng anh nhưng phải đảm bảo là không giống những doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trước đó.

Tên của công ty đầu tư chứng khoán có khá nhiều quy định cần tuân thủ như không được trùng lặp với công ty khác, không được gây nhầm lẫn, tên phải có đủ cấu trúc về loại hình và tên riêng.

Ngoài ra, cấm sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp hay sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc làm tên công ty.

Chuẩn bị ngành nghề đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp phải tiến hành chọn và đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp để có thể thực hiện hoạt động, dịch vụ đầu tư chứng khoán theo mục đích ban đầu.

Trường hợp này, khi thành lập công ty kinh doanh đầu tư chứng khoán, doanh nghiệp có thể đăng ký ngành nghề Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán ( Mã ngành 6612 – 66120). Nhóm này gồm:

 • Giao dịch trong thị trường tài chính thay mặt người khác (môi giới cổ phiếu) và các hoạt động liên quan;
 • Môi giới chứng khoán;
 • Môi giới hợp đồng hàng hóa;
 • Hoạt động của cục giao dịch…

Trường hợp ngành nghề không yêu cầu điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể đi vào hoạt động kinh doanh sau khi được cấp giấy phép kinh doanh. Còn nếu ngành nghề yêu cầu điều kiện kinh doanh thì phải đáp ứng đủ điều kiện cần thiết, xin giấy phép đầy đủ mới được đi vào hoạt động.

Chuẩn bị vốn cũng như kê khai vốn điều lệ phù hợp

Doanh nghiệp muốn thành lập công ty đầu tư chứng khoán thì cần chuẩn bị đầy đủ vốn theo quy định. Mức vốn tối thiểu này sẽ tùy thuộc vào khả năng tài chính của từng công ty cũng như quy định về vốn của ngành nghề mà doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, khi mở công ty, bạn cần tiến hành kê khai vốn điều lệ theo quy định. Mức vốn điều lệ cần kê khai cũng tùy thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề không yêu cầu vốn pháp định thì có thể kê khai vốn điều lệ tùy theo mong muốn của mình. Tức không cần chứng minh vốn điều lệ, cho nên có thể kê khai từ vài triệu hoặc vào tỉ, tùy vào điều kiện tài chính của doanh nghiệp.
 • Nếu doanh nghiệp đăng ký ngành nghề yêu cầu về vốn pháp định hoặc vốn ký quỹ thì sẽ cần chứng minh về vốn. Trường hợp này, cần kê khai vốn điều lệ tối thiểu bằng hoặc nhiều hơn so với mức vốn pháp định đã được quy định.

Lời kết

Điều kiện, thủ tục thành lập công ty chứng khoán thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nên các điều kiện thành lập Công ty được quy định rõ ràng và chặt chẽ trong các văn bản pháp luật chuyên ngành, đảm bảo tính quyền lực và công khai của hệ thống pháp luật Việt Nam. Trường hợp cần tư vấn chi tiết, bạn có thể liên hệ với ketoanvina.vn để được hỗ trợ.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (8 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời