1. Thông tin chung
1.1 Chính Sách này nhằm mục đích quy định việc Kế Toán Vina xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng.

1.2 Chính Sách này cũng quy định và điều chỉnh việc Kế Toán Vina xử lý dữ liệu cá nhân của:

Bên thứ ba khác, người có liên quan của Quý Khách hàng do quy định pháp luật hoặc thông tin vụ việc yêu cầu phải thu thập;
Bằng việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một bên thứ ba cho Kế Toán Vina theo Thỏa Thuận, Quý Khách Hàng cam đoan và đảm bảo rằng Quý Khách Hàng đã thu thập một cách hợp pháp và đã được sự chấp thuận từ chủ thể Dữ Liệu Cá Nhân đó trước khi cung cấp cho Kế Toán Vina.
1.3 Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

1.4 Trong phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân theo Chính Sách này, Kế Toán Vina là bên kiểm soát và/hoặc là bên xử lý dữ liệu cá nhân.

2. Loại dữ liệu cá nhân được xử lý
Dữ Liệu Cá Nhân có thể bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, là các thông tin, dữ liệu về cá nhân dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một cá nhân cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể hoặc liên quan đến việc định danh hoặc có thể định danh một cá nhân cụ thể.

Kế Toán Vina có quyền nhưng không có nghĩa vụ thực hiện thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng bằng các phương pháp sau đây: ghi chép, nhập dữ liệu trên phương tiện điện tử, ghi âm các chỉ dẫn hoặc thông tin bằng lời nói, ghi hình, công chứng, vi bằng và các phương thức thu thập khác mà Kế Toán Vina cho rằng phù hợp và quy định Pháp luật cho phép.

3. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân
Kế Toán Vina hành động với tư cách là bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, đã thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách Hàng và/hoặc được Quý Khách Hàng cung cấp, yêu cầu điều chỉnh Dữ Liệu Cá Nhân tùy từng thời điểm, là để sử dụng cho các mục đích liên quan đến tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và/hoặc bất kỳ văn bản nào (“Thỏa Thuận”) và/hoặc để thống kê, quản lý, báo cáo; kiểm tra xung đột, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ; mục đích kế toán, kiểm toán, tài chính; và/hoặc để khảo sát, nghiên cứu, điều tra, đánh giá chất lượng công việc; và/hoặc để phục vụ quá trình giải quyết tranh chấp, lưu trữ và quản trị cơ sở dữ liệu (“Mục Đích”).

4. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân
Xử lý dữ liệu cá nhân thủ công;
Xử lý dữ liệu cá nhân tự động.
5. Thời gian dự kiến xử lý dữ liệu cá nhân
Bắt đầu từ thời điểm Quý Khách Hàng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho Kế Toán Vina và/hoặc Kế Toán Vina thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ Quý Khách Hàng theo Thỏa Thuận, bằng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, Kế Toán Vina sẽ duy trì việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng trong khoảng thời gian hiệu lực của các Thỏa Thuận.

Quá trình xử lý dữ liệu kết thúc khi Kế Toán Vina không còn lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Quý Khách Hàng phù hợp theo quy định Công Ty và theo quy định pháp luật. Kế Toán Vina cũng có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng trong một giai đoạn thời gian theo quy định của pháp luật.

6. Quyền và Nghĩa vụ của Quý Khách Hàng
Quý Khách Hàng có các quyền: được biết, đồng ý, truy cập, rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu, cung cấp dữ liệu, phản đối xử lý dữ liệu, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền tự bảo vệ theo pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong trường hợp Kế Toán Vina hỗ trợ Quý Khách Hàng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng do Kế Toán Vina nắm giữ, Kế Toán Vina có thể yêu cầu thêm tài liệu, hồ sơ để xác minh, nhận biết khách hàng.

Quý Khách Hàng có các nghĩa vụ: tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép Kế Toán Vina xử lý dữ liệu cá nhân; thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

7. Điều khoản khác
Chính Sách xử lý dữ liệu cá nhân này là một phần đính kèm, không tách rời của các Hợp đồng dịch vụ đã được giao kết giữa Kế Toán Vina với Khách Hàng.

Kế Toán Vina cam kết xử lý dữ liệu của Quý Khách Hàng dựa trên sự đồng ý của Quý Khách Hàng theo Chính Sách này, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Không ảnh hưởng đến những điều trên, Quý Khách Hàng đồng ý và thừa nhận rằng bất kỳ sự rút lại sự đồng ý nào của Quý Khách Hàng đối với việc xử lý dữ liệu theo Thông báo này sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng trước đây theo sự đồng ý mà Quý Khách Hàng đã có với Kế Toán Vina.