Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định mẫu số 04

Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định mẫu số 04 – TSCĐ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….

Mẫu số: 04 – TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

Ngày ....tháng ...năm
 

 

 

Số: ................
Nợ: ................
Có: ................

- Căn cứ Quyết định số: ............ngày ....tháng ....năm .......của .......................
.....................................................Về việc đánh giá lại TSCĐ
- Ông/Bà: ........................Chức vụ: ..................................
Đại diện .....................................Chủ tịch hội đồng
- Ông/Bà: ...........................Chức vụ: ................................
Đại diện ..............................Ủy viên
- Ông/Bà: ........................Chức vụ: ..............................
Đại diện ..............................................Ủy viên
Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

STT

Tên,ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Số thẻ TSCĐ

Giá trị đang ghi sổ

Giá trị còn lại theo đánh giá lại

Chênh lệch

Nguyên giá

Hao mòn

Giá trị còn lại

Tăng

giảm

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột 4 “Giá trị còn lại theo đánh gía lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.
Kết luận: ........................................................................

Ngày ....tháng ....năm ....

Ủy viên/người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Chủ tịch Hội đồng
(Ký, họ tên)

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM

Số 6, ngõ 1, Đường Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04.62769052/ Fax : 04.62769051

Hotline : 0906.298.089 / 0168.372.5244

Xem thêm các khóa học kế toán hiện có trên Website Kế Toán Việt Nam

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 3
Tổng cộng: 991067