Lập bảng cân đối phát sinh tháng trên Excel

CÁCH LẬP BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH THÁNG

Bảng cân đối phát sinh tài khoản là một trong những báo cáo quan trọng cuối tháng. Sau dây, Kế toán Việt Nam sẽ hướng dẫn cho bạn các bước cơ bản để lập một bảng cân đối phát sinh tài khoản tháng trong hình thức ghi sổ Nhật ký chung.

 

 Mẫu bảng CĐPS tài khoản tháng

- Cột Mã TK, tên TK: Dùng hàm VLOOKUP hoặc Coppy từ DM tài khoản về (luôn đảm bảo tằng DMTK luôn được cập nhật thường xuyên các TK về Khách hàng và phải đầy đủ nhất)

- Cột Số dư đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước về

- Cột Số phát sinh Nợ và phát sinh có trong kỳ, sử dụng hàm SUMIF tổng hợp số liệu từ bảng Nhật ký chung của từng tháng sang.

-  Số dư cuối kỳ:

+ Cột Nợ = Max( Số dư Nợ đầu kỳ + Số PS Nợ trong kỳ- Số dư Có đầu kỳ - Số PS Có trong kỳ,0)

+ Cột Có = Max ( Số dư Có đầu kỳ+ Số PS Có trong kỳ - Số Dư Nợ đầu kỳ - Số PS Nợ trong kỳ,0)

MÔ PHỎNG:

 

Lên bảng cân đối phát sinh tháng

- Dùng hàm SUBTOTAL tính tổng cho từng TK cấp 1 ( chỉ cần tính cho những tài khoản có chi tiết phát sinh ).

               Cú pháp = SUBTOTAL(9,dãy ô cần tính tổng)

MÔ PHỎNG

 

Tính tổng cho từng TK cấp 1

Sau đó tính lại dòng Tổng cộng trên CĐPS tháng bằng hàm SUBTOTAL.

CÁCH KIỂM TRA SỐ LIỆU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH.

+  Trên CĐPS thì tổng phát sinh bên Nợ phải bằng tổng phát sinh bên Có

+  Tổng PS Nợ trên CĐPS bằng tổng PS Nợ trên NKC

+  Tổng PS Có trên CĐPS bằng Tổng PS Có trên NKC

+  Các tài khoản loại 1 và loại 2 không có số dư bên Có. Trừ một số tài khoản như 159, 131, 214,..

............

Cách lập bảng cân đối tài khoản phát sinh năm tương tự như lập bảng CĐPS tháng.

Để hiểu rõ hơn, mời bạn tham khảo Khoá học kế toán thực hành trên Excel tại Hỗ trợ giải pháp Kế toán Việt Nam. 

  • Xem thêm danh sách các khóa học kế toán khác tại Kế Toán Việt Nam tại đây.
Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 3
Tổng cộng: 998216