Biên bản kiểm kê TSCĐ

Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu của đơn vị so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định, làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất và ghi sổ kế toán số chênh lệch.

Đơn vi:………..            
Bộ phận:……….

Mẫu số 05-TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Ngày ... tháng ... năm ... 

Thời điểm kiểm kê: .... giờ .... ngày ... tháng ... năm
Ban kiểm kê gồm:
- Ông/Bà: ....................... chức vụ ............... Đại diện ................. Trưởng ban.
- Ông/Bà: ........................ chức vụ .................... Đại diện .......... Ủy viên.
- Ông/Bà: ...................... chức vụ .................... Đại diện ................. Ủy viên.
Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

STT

Tên TSCĐ

Mã số

Nơi sử dụngTheo sổ kế toán


Theo kiểm kê

Chênh lệch

Ghi chú

 

 

 

Số lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị………………. cho thanh toán số tiền:…………………………

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………..
(Kèm theo ….. chứng từ kế toán khác) 

Giám đốc 

(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ……. tháng …… năm ……..
Trưởng ban kiểm kê
(Ký, họ tên)

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM

Số 6, ngõ 1, Đường Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

 

Điện thoại : 04.62769052/ Fax : 04.62769051

Hotline : 0906.298.089 / 0168.372.5244

Xem thêm các khóa học kế toán hiện có trên Website Kế Toán Việt Nam

 

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 4
Tổng cộng: 991064